کشت آلوئورا

 آلوئه ورا  a Aloe يك گياه دارويي متعلق به تيره Liliaceae مي باشد كه داراي برگهايي است كه سلولهاي پارانشيمي آن حاوي ژل موسيلاژ بي رنگي است (1961, Morton .( اين گياه از گونههاي مقاوم به خشكي با متابوليسم اسيد از). Hernandez et al., 2002) ميباشد

خواص ژل الئووا

آسيبهاي حرارتي شديد، ازمخربترين آسيب هاي فيزيكي و رواني هستندكه مي توانند يك را فرد آزار دهند ).1 )سوختگي ميتواند در افراد تمام گروههاي سني وطبقات اجتماعي - اقتصادي روي دهد . )2 )جراحتهاي سوختگي درطول تاريخ با پيش آگهي بدي همراه بوده .)3)اند آماري كه در اولين كنگره سوختگي اصفهان سال1381 ارائه گرديد حاكى از اين بود كه سالانه يك ميليون و يكصد هزار نفر به علت سوختگي به علل مختلف در بيمارستانها و مراكز درماني كشور بستر ي مي گردند

اثرات پوششی ژل الوئه ورا

توت فرنگى میوه اى با ماندگارى کوتاه مى باشد، به طورى که عمر مفید پس از برداشت آن در دماى صفر الى 4 درجه سانتى گراد تا 5 روز است [2-1 .[این میوه به دلیل تنفس، رطوبت و فعالیت متابولیکی بالا و نیز حساسیت به پوسیدگی هاي میکروبی و قارچی، به خصوص کپک خاکستري 1 ،بسیار فسادپذیر است

دسترسی سریع

Search